Hem Ledare Regionaliseringen och demokratin

Regionaliseringen och demokratin

Anders Öhberg, ledarskribent

Just nu går diskussionens vågor höga över landet om hur en kommande regionreform kan se ut och vem som ska bjuda upp vem till dans.

Som äktenskapsförmedlare har den så kallade Indelningskommittén bestående av Barbro Holmberg och Kent Johansson, en gång i tiden förbundsordförande i SV, verkat. Äktenskapsmäklarna föreslår att dagens 21 län ska bilda sex regioner och att några av dessa ska gå före och bildas redan 2019. Redan i dag finns ju Västra Götalands- och Skåneregionerna och får Indelningskommittén som den vill bildas också ett Stornorrland med de fyra nordligaste länen, en Svealandsregion där Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppland, Västmanland och Örebro föreslås ingå samt att Värmland blir en del av Västra Götaland. Från både de som förespråkar en regionreform och de som är motståndare är demokratiargumentationen viktig. Det är bra. Vi behöver en bred och grundläggande demokratidiskussion inte minst med tanke på de stora samhällsutmaningar vi står inför.

MAN BEHÖVER BARA tänka i termer av integrationen, urbaniseringens effekter på människor och strukturer, växande bildnings- och digitala klyftor och brist på redskap för att utveckla den lokala demokratin. Ett utanförskap i förorterna och på landsbygden och hos grupper som exempelvis personer med funktionsnedsättning, som inte ges plats på arbetsmarknaden, hälsoläget, klimatfrågan med mera gör att utmaningarna känns stora och att lösningarna inte står att finna i statliga utredningar utan förutsätter en bred diskussion med många. För folkbildningen och civilsamhället öppnar sig här intressanta perspektiv. Har detta något att göra med regionfrågan? I förstone kanske det känns långsökt, men om man väljer att se regionfrågan mindre som en fråga om administrativa gränser och strukturer och mer som en fråga om hur vi skapar ett engagemang i den lokala och regionala miljön, blir den inte lika abstrakt. Det är så vi i folkbildningen kan och bör tänka. Ett proaktivt angreppssätt.

SAMTIDIGT SOM INDELNINGSKOMMITTÉNS förslag är ute till diskussion sitter många och väntar på vad det ska bli av de två demokratiutredningar – ”Låt fler forma framtiden” och ”Palett för civilsamhället” – som presenterades under våren och nu varit ute på remiss. SV föreslog redan i remissvaren över dessa utredningar att regeringen borde ta ett samlat grepp och bjuda in till en bred demokratidialog och i det arbetet engagera den starka lokala närvaro som studieförbunden och resten av civilsamhället har i hela landet. Stefan Löfven, Alice Bah Kuhnke och Ardalan Shekarabi har ett utomordentligt tillfälle att ta initiativ till en demokratidiskussion på bredden där folkbildningen och civilsamhället blir engagerade och drivande. Det engagemang som visas i regiondiskussionen är en bra grund. Den frågan är på sikt viktigare än att lägga kraften i strukturfrågorna.«

ANDERS ÖHBERG anders.ohberg@sv.se