Hem Åsikt Låt landsbygden komma till tals herr minister

Låt landsbygden komma till tals herr minister

Landsbygdskommitténs förslag är här. Det innehåller mycket spännande men remisstiden är oseriöst kort. Om minister Bucht är ärligt intresserad av vad fler tycker borde han förlänga remisstiden. Studieförbundet Vuxenskolan tar nu vårt demokratiska uppdrag på allvar och ordnar mötesplatser för att fånga upp vad människor i landet tycker.

Den 4:e januari presenterade den parlamentariska Landsbygdskommittén (SOU 2017:1) förslag för en sammanhållen landsbygdspolitik; ”En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd.” När utredningen presenterades talade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht starkt för att utredningens förslag är en bra grund för en bred diskussion om landsbygdens villkor. Landsbygdskommitténs betänkande skulle kunna vara grunden för en bred folkbildande dialog över hela landet. Men då måste bättre förutsättningar ges. En så kort remisstid tyder snarare på att statsrådet inte förväntar sig att andra kan bidra.

Många intressanta tankar och förslag ryms i utredningen. Landsbygdskommittén har också på ett föredömligt sätt presenterat en kortversion av sina förslag i en särskild skrift. Det möjliggör för många att ta del av förslagen och delta i en angelägen diskussion. De senaste åren har allt mer ljus kastats över de utmaningar som Sverige står inför om vi inte lyckas hålla samman bättre; klyftor mellan stad och land och risken för demokratiskt underskott när känslan av maktlöshet breder ut sig.

Vi tänker oavsett den korta remisstiden använda studiecirkeln och organisera workshops runt om i landet. Detta för att på bredden diskutera landsbygdskommitténs och andra förslag i syfte att utveckla kreativa och för landsbygden och därmed hela Sverige viktiga tillväxtfaktorer. Om Sven-Erik Bucht är ärligt intresserad av en bred folklig diskussion, bör han förlänga remisstiden. Ge alla oss i Sverige som vill vara delaktiga möjligheter till det.

Studieförbundet Vuxenskolan är en fri infrastruktur för lokal utveckling. Genom att runt om i landet samla och möjliggöra ett brett föreningsliv och samhällsengagemang bidrar vi till stärkt utvecklingskraft och demokrati. Vi har verksamhet i nästan alla kommuner i landet, samverkar med drygt ett 40-tal nationella organisationer med intresse att få människor och bygder att utvecklas. Vi kan engagera många i dylik dialog.

Att minska vårt samhälles sårbarhet görs bäst tillsammans, stad och land stärker och kompletterar varandra. Ett brett folkbildningsarbete kan få nyanser att framträda och många kreativa idéer skapas. Det sker redan idag runt om i lokala utvecklingsgrupper, när människor samlas i studiecirkeln och samlingslokalen. Människor är inte passiva konsumenter av andras tyckande utan tvärtom aktivt delaktiga i sin egen framtid. Med ett folkbildningsarbete på bredden stärker vi människors tillit till såväl sin egen som andras förmåga. Det är i dessa dagar helrätt.

Nina Larsson
Förbundschef, Studieförbundet Vuxenskolan