Hem Artiklar Alla får chansen – på lika villkor

Alla får chansen – på lika villkor

– Alla kan lära sig – i olika takt och på olika sätt.

Eva Ekengren och Lars-Erik Larsson berättar om den utveckling av Studieförbundet Vuxenskolans (SV) verksamhet som skett för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Eva Ekengren och Lars-Erik Larsson har arbetat på Studieförbundet Vuxenskolans (SV) förbundskansli sedan mitten av 1980-talet.

De har följt och själva bidragit till den utveckling verksamheten haft för personer med intellektuell funk- tionsnedsättning.

På 1950-talet kom studieverksamheten igång på de svenska mental- sjukhusen. Liberala Studieförbundet (LiS) låg i framkant och hade hämtat nya pedagogiska idéer från England. Föregångarna tog med sig kunskapen till SV när LiS gick sam- man med Svenska Landsbygdens Studieförbund (SLS) 1967. Samma år kom en ny omsorgslag.

DET VAR INTE bara psykiskt sjuka personer som bodde på institutioner. Även personer med intellektuell funktionsnedsättning hamnade där.

– Det var inget värdigt liv att leva på institution, säger Eva Ekengren, som började på SV centralt 1985. SV hade en omfattande verksamhet på olika institutioner för personer med funktionsnedsättning, eller utveck- lingsstörda som man sa på den ti- den. SV hade tusentals cirklar i hur man klarar sig i vardagslivet utanför institutionen.

Eva nämner cirklar i hur man åker buss, går på café, handlar mat…

Samhället skulle erövras. Många hade inte gått i skolan före 1967 och kunde inte räkna, skriva och läsa.

SV fick den bästa uppbackning för verksamheten man kan få eftersom den tidens etablerade forskare och stora namn på området samarbetade med SV, berättar Lars-Erik Larsson, som kom till SV

Det livslånga lärandet blev ett begrepp – alla kan lära sig i olika takt och på olika sätt.

LTs FÖRLAG HADE under 1970- och 1980-talen en redaktör som särskilt bevakade området intellektuell funktionsnedsättning. Under den här tiden och in på 1990-talet kom rader av böcker och studiematerial som vände sig till målgrup- pen.

Det producerades studiematerial även för svåra funktionsnedsättningar, säger Eva, och som kom att användas när SV började samverka med daglig verk- Det var en unik fritidsverksamhet där deltagarna kunde välja aktiviteter efter eget intresse.

På 1980-talet växte samhällsengagemanget och viljan att vilja vara en del av samhället. Det handlade om rättighets- frågor och inte minst om rätten till sex.

STUDIEMATERIAL SOM ”Vi talar om sex”, ”Rätt till din kropp” och ”Rätt till sexualitet” gavs ut. Tecknade bilder av nak- na personer förekom i böckerna, vilket fram till då var tabu.

Kitte Arvidsson gjorde ett studiehäfte på lätt- läst svenska inför kärn- kraftsomröstningen.

Föreningar bildades för personer med demens, afasi – med föregånga- ren SV Kungsholmen – och anhörigföreningar, som alla samarbetade nära SV.

En av de senare årens stora satsningar har varit att få personer med intellektuella funk- tionsnedsättningar att rösta i de all- männa valen